ระบบเปิดวันที่   18  ตุลาคม    2562  เป็นต้นไป
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  155  วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด   2908  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  2900  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  8  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  167  คน