ชื่อ - นามสกุล :ดร.กิจผจญ แมตเมือง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0001
Email :kitpachon@nareerat.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการโรงเรียน